Pedagogisch beleid

Dagindeling

Voor de dagindeling van de baby’s wordt zoveel mogelijk uitgegaan van hun eigen behoeften en de voedingstijden en slaaptijden die ze thuis gewend zijn. De ouders/verzorgers nemen zelf fles- of babyvoeding mee. Okido zorgt voor de luiers.
In het dagverblijf kunnen zowel baby’s als peuters veilig spelen en slapen. Uw kind hoeft zelf geen speelgoed mee te nemen, maar een eigen knuffel en/of speen kan, zeker in het begin, een veilig gevoel geven.
De activiteiten die worden ondernomen, sluiten aan bij de behoeften van de kinderen en de ontwikkelingsfasen waarin zij verkeren (zoals liedjes zingen, puzzelen, tekenen). Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij wat de kinderen zelf aangeven. Bij de activiteiten werken we veel met thema’s. Daarnaast bieden we ook extra activiteiten aan waaraan kinderen in kleine groepjes kunnen deelnemen (bijv. bewegen, dans, educatief, creatief, babyactiviteiten).
Wanneer u meer wilt weten over het hoe en waarom van het pedagogisch handelen op het kinderdagverblijf kunt u een exemplaar van het pedagogisch beleidsplan opvragen bij de pedagogisch medewerkers.

De groepen

De kinderen worden opgevangen in groepen van 12 kinderen per dag, waarvan maximaal 4 kinderen jonger zijn dan 1 jaar. Ook de leeftijd van de overige kinderen is zodanig dat er sprake is van een verticale leeftijdsopbouw, gebaseerd op de in de Wet kinderopvang vastgelegde eisen betreffende de getalsverhouding tussen pedagogisch medewerkers en aantal kinderen per leeftijdscategorie.
Per dag werken 2 pedagogisch medewerkers in een groep met maximaal 12 kinderen. Daarnaast zijn er bij Okido pedagogisch medewerkers in opleiding werkzaam.

Ouderbeleid

Er wordt gestreefd naar een goede informatieoverdracht tussen ouders en dagverblijf, door middel van:

 • Individuele oudergesprekken, t.w. bij de start van de opvang, na 6 maanden en vervolgens eenmaal per jaar.
 • mondelinge overdracht bij het brengen/halen van de kinderen en/of schriftelijke overdracht via een schriftje.
 • De “Okido-nieuwsbrief” die vier keer per jaar verschijnt.
 • De oudercommissie
 • De OC-krant
 • Thema-avonden

Het spreekt voor zich dat Okido alle van ouders ontvangen informatie op een vertrouwelijke manier behandelt en deze niet aan derden ter beschikking stelt, behoudens bij wet vastgestelde uitzonderingen.

Ziektebeleid

Wanneer uw kind ziek is kan hij/zij het kinderdagverblijf niet bezoeken. Als uw kind ziek wordt op het kinderdagverblijf nemen wij contact met u op om het op te komen halen. Bij besmettelijke ziekten moet het gevaar van besmetting geweken zijn als het kind weer terug komt.

Meenemen

De kinderen nemen het volgende mee naar Okido:

 • Tas of rugzak (gemerkt)
 • Babyvoeding (poeder in afgepaste hoeveelheden per fles en 1x reservepoeder in de tas)
 • Eventueel fopspeen en/of knuffel (gemerkt)
 • Een schriftje
 • Sloffen en reservekleding
 • Pyjama (vanaf circa 1,5 jaar)