Wet kinderopvang en kosten

Inleiding
1. De Wet Kinderopvang
2. Betaling aan Okido
3. Hoe berekent u uw kinderopvangkosten?

Inleiding

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang.
Deze wet heeft als doel ervoor te zorgen dat kinderopvang voor iedereen op dezelfde manier geregeld wordt. Uitgangspunt is dat de kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid.
Ouders die beiden werken en voor hun kinderen zorgen kunnen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen, de zogenaamde ‘kinderopvangtoeslag’.

1. De Wet Kinderopvang

Wie betaalt voor kinderopvang?
De Wet Kinderopvang regelt de financiering van de opvangkosten vanuit het uitgangspunt dat ouders, werkgevers en de rijksoverheid de kosten voor kinderopvang samen betalen.
De ouders sluiten zelf een overeenkomst met het kindercentrum. Vervolgens vragen zij een inkomensafhankelijke tegemoetkoming bij de overheid aan. De Belastingdienst voert de regeling uit en stort de kinderopvangtoeslag in maandelijkse termijnen op uw rekening.

Hoe regelt de wet kwaliteit?
De wet verplicht het kindercentrum te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook is het kindercentrum verplicht ouders te informeren over het gevoerde beleid en een oudercommissie in te stellen.
De gemeente (GGD) is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit en voert regelmatig inspecties uit. Kindercentra die aan alle eisen voldoen, worden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKO) opgenomen.
U heeft alleen recht op een tegemoetkoming van de overheid als het kindercentrum waarvan u gebruik maakt in het landelijk register staat ingeschreven.
Okido is in oktober 2010 opgenomen in het LRKO. (Voorheen was Okido opgenomen in het Register van de Gemeente Utrecht.)

De overheid betaalt mee
De overheidsbijdrage geldt voor ouders die werk combineren met zorg voor kinderen.
Het Rijk betaalt een bepaald percentage van de opvangkosten die u maakt. Dat percentage is afhankelijk van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe meer de overheid bijbetaalt.
Ook het aantal kinderen in een gezin dat gebruik maakt van kinderopvang is van invloed op de hoogte van de toeslag. Uw eigen bijdrage voor een tweede of volgende kind is beduidend lager dan voor het eerste kind.

Welke uren geven recht op kinderopvangtoeslag?
De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald door het wekelijkse aantal arbeidsuren van de ouders. Bij dagopvang voor niet-schoolgaande kinderen heeft u recht op toeslag voor 140% van de arbeidsuren van de partner met de kleinste baan.
De koppeling aan de gewerkte uren geldt ook als u zelfstandige bent, een stukloon heeft of een flexibel contract. Als u degene bent die de minste uren van u beiden werkt, dient u een goede schatting te maken van het aantal uren dat u per jaar denkt te werken.
Het maximum aantal uren opvang per maand waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen is vastgesteld op 230 uur per kind.

Vraag tijdig aan bij de Belastingdienst
U vraagt de kinderopvangtoeslag bij voorkeur van tevoren aan bij de Belastingdienst.
De eerste uitkering ontvangt u dan voorafgaand aan de eerste opvangmaand op uw rekening. Op de website www.toeslagen.nl vindt u het aanvraagprogramma en alle benodigde informatie.
Indien u incidenteel extra opvanguren afneemt (en niet boven het jaarlijkse percentage van 140% van uw arbeidsuren uitkomt) kunt u hier ook toeslag over aanvragen. De declaratie van extra uren dient wel binnen 3 maanden te geschieden.
De Belastingdienst vraagt bij uw aanvraag naar het registratienummer van Okido in het Landelijk Register Kinderopvang.
Okido staat ingeschreven in het landelijk register onder nummer 370932729.

2. Betaling aan Okido

Zoals u in het bovenstaande heeft kunnen lezen sluiten kindercentra rechtstreeks een overeenkomst met de ouders. Bij Okido betalen de ouders maandelijks de totale (bruto) kosten voor de opvang via automatische incasso (verplicht).
De maandelijkse incasso gebeurt standaard op iedere 15e dag van de maand, dus enkele weken nadat u de kinderopvangtoeslag heeft ontvangen. De toeslag voor deze lopende maand heeft de belastingdienst immers al aan het einde van de vorige maand op uw rekening gestort.

3. Hoe berekent u uw kinderopvangkosten?

Wilt u snel weten wat uw netto kosten voor 2021 zijn, gebruik dan onze “Rekentool“.

Indien u een proefberekening wilt maken op www.toeslagen.nl dient u zelf het aantal uren per maand en de uurprijs van het betreffende jaar in te vullen.

Tarieven 2021
1 dagen per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week
opvanguren per maand 45,5 91 136,5 182 227,5
(bruto) kosten per maand € 424,52 € 849,03 € 1.273,55 € 1.698,06 € 2.122,58